Privacitat i avís legal

Avís legal

Dades identificatives 

En acompliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular del domini web www.martelie.com, és LUA I ANNETA SL amb domicili a aquests efectes a Carrer de la Palla número 5 de Barcelona (08002), número de C.I.F. B 66730797 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el TOM 45287, FOLI 104, SECCIÓ GENERAL, FULL B 482921, INSCRIPCIÓ 1. Correu electrònic de contacte: info@martelie.com.

Usuaris

L’accés i/o us d’aquest portal de Lua i Anneta SL atorga la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o us, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat acompliment.

Ús del portal

www.martelie.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a Lua i Anneta SL als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’extén al registre que pugues ser necessari par accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que en serà responsable, prenent el compromís a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adient  dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Lua i Anneta SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Lua i Anneta SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. (iv) provar d’accedir i, en tot cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Lua i Anneta SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’odre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adients per a la seva publicació. En qualsevol cas, Lua i Anneta SL no serà responsable de les opinions expressades pels seus usuaris a traves de fòrums, xats, o qualsevulla altra eina de participació.

Política de privacitat i protecció de dades

Lua i Anneta SL acompleix amb les directius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i d’altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. A aquesta fi, junt a cada formulari de recull de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Lua i Anneta SL, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del arxiu creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercer si s’escau. Tanmateix, Lua i Anneta SL informa que dona acompliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercial en cada moment.

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels fitxers de Lua i Anneta SL son adients, pertinents i necessaris per la finalitat amb que han estat recavats. Lua i Anneta SL garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i riscos al que s’exposen, ja vinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En el cas de que les dades hagin canviat, per favor, posa’t en contacte amb nosaltres perquè les dades responguin a la situació actual.

Finalitat de les dades

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de caràcter personal té con a finalitat el compliment de la relació contractual establerta entre el titular de les dades i l’usuari, l’enviament d’informació publicitària i promocional, relativa amb propis serveis de Lua i Anneta SL, així com l’enviament de formularis i enquestes i el tractament de les dades amb finalitats estadístiques. No es faran servir amb finalitats diferents a aquelles per les que han estat recollits.

Informació i consentiment de l’afectat

Es procedeix a informar i sol·licitar el consentiment exprés del titular en la recollida de les dades.

Dret a informació, rectificació, cancel·lació i oposició de dades:

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a Lua i Anneta SL mitjançant el email: info@martelie.com. Donat el caràcter personal d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat i l’empresa es reserva la facultat d’adoptar les mesures necessàries per verificar-la. Lua i Anneta SL no revelarà dades personals a cap tercer, a menys que l’usuari hagi atorgat el seu consentiment o passi algun del suposats legals que permeten tal revelació. El consentiments podrà ser revocat quan l’usuari sol·liciti la baixa.

Mesures de seguretat

Lua i Anneta SL garanteix l’adopció de mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que s’exposen.

Lua i Anneta SL no assumeix cap responsabilitat en el que es refereix a les polítiques de protecció de dades que puguin adoptar-se als enllaços presents a la pàgina web.

Ús de cookies

Per oferir als nostres usuaris una millor qualitat i personalització en els nostres serveis l’informem de la possibilitat de l’ús de cookies quan l’usuari navegui per qualsevol de las pàgines de la web. Una “cookies” és un fitxer de text que un lloc web inserta al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que emmagatzema informació relativa al mateix.

Lua i Anneta SL no assumeix cap responsabilitat sobre les cookies que terceres parts alienes al nostre servei poguessin instal·lar en el disc dur del seu ordinador.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions que es deriven de la prestació dels serveis continguts en el portal estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Canvi de normativa

Lua i Anneta SL es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que puguin derivar dels codis tipus existents en matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest no es consideri atorgat amb arreglament als termes de la present política de protecció de dades.

Lua i Anneta SL considera com a objectiu bàsic garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris recavats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades. Per consegüent, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria es troba vigent en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial 

Lua i Anneta SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de Lua i Anneta SL o bé dels qui el llicencien. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjançant qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Lua i Anneta SL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Lua i Anneta SL. Podrà visualitzar els elements del portal, inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en un disc dur o qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament i única, per a ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que fora instal·lat en les pàgines de Lua i Anneta SL.

Exclusió de garanties i responsabilitat 

Lua i Anneta SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesions en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Lua i Anneta SL es reserva el dret de dur a terme sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, poden canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas de que a www.martelie.com es disposessin enllaços o híper-vincles vers altres llocs d’Internet, Lua i Anneta SL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Lua i Anneta SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels referits llocs d’Internet. Tanmateix la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Lua i Anneta SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Lua i Anneta SL perseguirà l’incompliment de les present condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que en dret li puguin correspondre.

Modificació de les presents condicions i durada 

Lua i Anneta SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les referides condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció 

La relació entre Lua i Anneta SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Text del formulari de recull de dades

Totes les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i seran tractats d’acord amb la normativa aplicable, i en especial de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Sens perjudici de lo anterior, les dades de caràcter personal sol·licitades s’incorporaran a una base de dades informatitzada d’accés exclusiu de Lua i Anneta SL. A aquest efecte, Lua i Anneta SL ha adoptat les mesures de seguretat adients a les dades personals que se’ns faciliten i ha instal·lat els mitjans i les mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aquestes.

En qualsevol moment, l’usuari tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A aquests efectes, l’usuari podrà contactar amb Lua i Anneta SL mitjançant:

Carta per correu ordinari a: C/ de la Palla, 5 baixos 08002 Barcelona

Correu electrònic a: info@martelie.com

Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Si accepta o continua navegant, considerarem que n’accepta el seu ús. 

En compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què son les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de cookies:

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web a la fi de millorar l’oferta de productes o serveis.

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització de les seves diferents funcions, com per exemple, dur a terme el canvi en el procés de compra d’un article.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general preestablertes en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma o el tipus de navegador a través del qual es connecta al servei.

Cookies publicitàries: Són aquelles que, bé tractades per aquesta web o per tercers, permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta d’espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o al l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat. Aquest tipus de cookies emmagatzemen la informació del comportament dels visitants obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos publicitaris en funció del mateix.

Xarxes socials

S’utilitzen cookies de xarxes socials externes perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Linkedin, Google+ i Whatsapp) i que es generen únicament per als usuaris d’aquestes xarxes. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma corresponent, a la que l’usuari, al estar-hi registrat, ja es declara coneixedor.

Analítica web – Google Analytics

El present lloc web pot utilitzar Google Analytics, una eina d’analítica web de Google Inc., amb domicili social ubicat al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Aquesta eina permet al titular saber el grau d’implicació dels usuaris amb el lloc web, amb la possibilitat de consultar varis informes en els que es descriu com interactuen els usuaris amb el lloc web, amb el propòsit de millorar-hi. Google Analytics recava informació de forma anònima, és a dir, informa de les tendències del lloc web sense identificar els usuaris.

Google Analytics fa servir cookies d’origen, que són arxius que text ubicats a l’ordinador, per realitzar un seguiment de les interaccions dels usuaris en el lloc web. Aquestes cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació com, per exemple, l’hora de visita, si l’usuari ha estat abans al lloc web i quin lloc li ha recomanat a l’usuari visitar aquest lloc web en qüestió. Els navegadors no comparteixen cookies d’origen d’un mateix domini.

Tots els equips i dispositius connectats a internet tenen assignat un número exclusiu que es coneix com la “direcció de protocol d’internet” o “direcció IP”. Ja que aquests números s’acostumen a assignar a una persona (com, per exemple, el nom, la direcció de correu electrònic o les dades de facturació, així com altres dades assignades) mitjançant Google Analytics o bé l’associació d’informació personal amb dades d’analítica web.

El titular pot controlar la informació que pot fer servir Google i decidir si vol que Google faci servir aquestes dades o no mitjançant les opcions per compartir dades de Google Analytics. Les dades serveixen per millorar els productes i serveis de Google.

Amb la finalitat d’oferir als usuaris més opcions referents a la forma que té Google Analytics de recavar les seves dades, s’ha creat el complement d’inhabilitació per navegadors de Google Analytics. Aquest complements indica al codi JavaScript (ga.js) de Google Analytics que la informació sobre la visita al lloc web no ha d’enviar-se a Google Analytics. No obstant, no impedeix que s’enviï informació al propi lloc web o a altres serveis d’analítica web. L’usuari podrà rebutjar el tractament de les seves dades i la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració adient del seu navegador, no obstant, l’usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no li sigui possible fer servir la plena funcionalitat d’aquest lloc web.

Al fer servir aquest lloc web l’usuari dóna el consentiment del tractament de la seva informació per Google i el titular en la forma i per les finalitats abans indicades. Per a més informació sobre aquesta eina i la política de privacitat de Google es recomana als usuaris que visitin el següents enllaços:

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/tools/

Desactivar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.

En la majoria de navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip:

Configurar cookies en Google Chrome

Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer

Configurar cookies en Mozilla Firefox

Configurar cookies en Safari (Apple)

Cookies de tercers

Aquesta pàgina web utilitza serveis de tercers per recopilar informació amb fins estadístics i d’us de la web. S’utilitzen cookies de DoubleClick per millorar la publicitat que s’inclou al lloc web. Son utilitzades per orientar la publicitat segons el contingut que es rellevant per a l’usuari, millorant així la qualitat de l’experiència en l’ús del mateix.

En concret, utilitzem els serveis de Google Adsense i Google Analytics per les nostres estadístiques i publicitat. Algunes cookies son fonamentals per al funcionament del lloc, per exemple el cercador incorporat.

El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vostè pot fàcilment compartir el contingut a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Google+ amb els  botons que hem inclòs a tal efecte.

Advertència sobre eliminar cookies

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les cookies d’aquest lloc, però part del lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de contacte.

Al navegar i continuar en el nostre lloc web ens indica que està consentint l’ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions recollides en la present Política de privacitat i Cookies.